top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pleimore Oy:n (2935995-7) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.05.2019. Viimeisin muutos 21.04.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Pleimore Oy (2935995-7)

Mäenrinne 3 G 68, 02160 Espoo

info@pleimorepadel.com

2. Rekisteristä vastaavan yhteyshenkilö

Visa Tarjanne

visa@pleimorepadel.com

+358400908051

3. Rekisterin nimi

Pleimore Oy:n sähköposti-, markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

  • henkilötietolaki (523/1999) 10 JA 24 §.

  • rekisteripitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, asiakassuhteen kehittäminen ja palveluiden kehittäminen.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite), verkkokaupan ostohistoria sekä laskutustiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse tai varausjärjestelmän kautta.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin nähdään tarpeelliseksi muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, verkkosivujen ja sosiaalisen median hallinnointia ja kirjanpitoa varten.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-pilvipalvelimilla kolmannen osapuolen toimesta, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page